Tin mới:   
Sự nghiệp cách mạng 21.01.2019 20:21
Giai đoạn 1940 - 1945
05.09.2011 22:00

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NƯỚC CÙNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1940 - 1945)

Đầu năm 1940 với các bí danh “Hồ Quang”, “Đồng chí Trần”, “Đồng chí Vương” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về đến Côn Minh (Trung Quốc) để bắt liên lạc với Trung ương Đảng ta và chuẩn bị điều kiện để về nước hoạt động.

Tháng 6/1940 phát xít Đức tấn công nước Pháp. Chính phủ tư sản Pháp đầu hàng, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương hoang mang. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định đó là thời cơ bắt đầu có lợi cho cách mạng Việt Nam. Lúc bấy giờ Người đang công tác ở Quế Lâm nhưng vẫn tính đến việc xây dựng khu căn cứ ở Cao Bằng. Người đã chỉ thị cho một số cán bộ của Đảng đang hoạt động ở Trung Quốc phải gấp rút về nước chuẩn bị lực lượng, đón thời cơ, giành chính quyền.

Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật xâm chiếm Đông Dương, Pháp dâng Đông Dương cho Nhật, đẩy nhân dân Việt Nam đến cảnh “Một cổ hai tròng”, nhân dân Việt Nam quyết vùng lên chống bọn phát xít. Tháng 11 năm 1940, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ VII, xác định kẻ thù trước mắt là phát xít Nhật - Pháp và đề ra nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp, Nhật.

Ngày 28-1-1941, sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Tổ quốc. Ngày mồng 8/2 năm đó, một số cán bộ tỉnh Cao Bằng thay mặt nhân dân cả nước hân hoan đón Người về Pắc Pó. Những ngày ở Pắc Pó cuộc sống của Người gặp vô vàn gian khổ, khó khăn. Năm đó Người đã 50 tuổi, để bảo vệ sức khoẻ cho Người, cán bộ và nhân dân Hà Quảng đã làm cho Người một cái lán nhỏ bên suối Khuổi Nậm, cuộc sống ung dung, đạm bạc của Người được phản ánh trong bài thơ “Tức cảnh Pắc Pó” của mình:

                                “Sáng ra bờ suối tối vào hang

                                 Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng

                                 Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

                                 Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Tháng 5/1941, thay mặt Quốc tế cộng sản, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng. Hội nghị vạch rõ:” Nếu trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa ra đời, thì trong chiến tranh thế giới thứ hai này sẽ sinh ra nhiều nước XHCN khác, cách mạng nhiều nước thành công. Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương. Cho nên trong lúc này quyền lợi của giai cấp phục tùng quyền lợi của dân tộc. Để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, theo sáng kiến của Hồ Chủ tịch, Hội nghị quyết định thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh) cùng các đoàn thể cứu quốc.

Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội nghị trung ương lần thứ VIII đã thành công rực rỡ và có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đánh dấu một bước tiến mới của cách mạng Việt Nam và có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám sau này.

Thực hiện nghị quyết của Hội nghị lần VIII của Trung ương, ngày 19.5.1941 mặt trận Việt Minh chính thức ra đời, phất cao cờ đỏ sao vàng, kêu gọi toàn dân đánh Pháp, đuổi Nhật. Để đẩy mạnh việc tuyên truyền, cổ động và tổ chức nhân dân vào các đoàn thể cứu quốc và mặt trận Việt Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định cho xuất bản tờ báo “Việt Nam độc lập”.

Để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, từ 1941 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị tổ chức đội tự vệ vũ trang ở Cao Bằng và tự tay biên soạn biên dịch một số tài liệu quan trọng về đấu tranh vũ trang để làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ và quần chúng cách mạng.

Tháng 8/1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người sang Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng cách mạng của Việt Nam ở đó. Lần này Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam, giải tới, giải lui nhiều nhà tù trong vòng hơn một năm. Người đã sống những ngày đầy khó khăn, đói khát trong nhà tù của Tưởng, Trong hoàn cảnh đó, với lạc quan của người cách mạng, Người đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù” thể hiện phần nào tinh thần, phẩm chất và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 9/1943, sau khi ra khỏi tù, Người tiếp xúc với tổ chức chống Nhật, chống Pháp của người Việt Nam ở Liễu Châu, đồng thời chắp liên lạc với Đảng ta để về nước tiếp tục lãnh đạo phong trào.

Trong tình hình mới, Người đã đề ra phương châm kết hợp hai hình thức đấu tranh chính trị và quân sự để đẩy mạnh phong trào, tạo điều kiện tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Người nhấn mạnh: Muốn phát triển lực lượng vũ trang, chủ yếu phải dựa vào nhân dân, dựa vào đấu tranh chính trị của quần chúng. Chủ trương sáng suốt của Người đã tránh cho phong trào cách mạng lúc bấy giờ khỏi những tổn thất lớn.

Ngay sau đó, Người chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với nhiệm vụ chính trị quan trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến; thực hành vũ trang tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này. Trên cơ sở các lực lượng vũ trang nhân dân đang hình thành, thực hiện chỉ thị của Người, ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

Từ Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng và nhất là từ tháng 9 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương đảng đã nhận định: Phát xít Nhật và thực dân Pháp nhất định sẽ loại trừ nhau. Đúng như lời dự đoán của Người: Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng và ra bản chỉ thị quan trọng “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Đồng thời chỉ ra điều kiện của tổng khởi nghĩa đã đến lúc chín muồi.

Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào

Trước tình hình đó, tháng 5.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Cao bằng về Tân Trào để trực tiếp chỉ đạo phong trào cả nước. Nhận định tình hình chiến tranh thế giới đã bước vào giai đoạn kết thúc, những điều kiện cho cuộc Tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Trước tình hình khẩn trương như thế, mặc dù đang ốm nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn một mực khẳng định “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Theo đề nghị của Người, Hội nghị Trung ương Đảng đã họp từ 13 - 15/8/1945 và quyết định Tổng khởi nghĩa. Tiếp theo quốc dân Đại hội Tân Trào cũng được tiến hành từ 16 và 17/8/1945, dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên đại biểu các đảng phái chính trị, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam được tận mắt thấy vị lãnh tụ kính mến mà mọi tầng lớp nhân dân hằng ngưỡng mộ. Đại hội đã thiết tha kêu gọi nhân dân toàn quốc, các đoàn thể cách mạng kịp thời đứng lên, đoàn kết phấn đấu thi hành mười chính sách mặt trận Việt Minh. Đồng thời Đại hội cử ra Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam (Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Đại hội cũng quy định quốc kỳ, quốc ca của dân tộc.

 Đại hội quốc dân tại đình Tân Trào ngày 16/8/1945, do Bác Hồ chủ trì.

Ngay sau khi Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào, đoàn thể cứu quốc cả nước nổi dậy giành chính quyền:”Hỡi đồng bào yêu quý!... Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào đã đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, toàn dân từ Bắc chí Nam từ miền xuôi đến miền ngược, triệu người như một vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trong vòng 15 ngày (từ 19/8 - 25/8/1945) khởi nghĩa đã thành công trong cả nước, đánh đổ ách thống trị thực dân gần 100 năm và chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm trên đất nước ta. Từ đây chính quyền cách mạng về tay nhân dân, người dân từ địa vị nô lệ đã đứng lên làm chủ.

Ngày 25-8-1945 từ chiến khu Người đã về đến Hà Nội. Được sự phân công của Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập tại ngôi nhà 48 hàng Ngang với tinh thần phấn chấn, tự hào.

Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình, trong cuộc mittin hơn 50 vạn đồng bào, thay mặt chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, tuyên bố nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây là một ngày có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị, tinh thần của dân tộc Việt Nam.

 

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Hà Nội, ngày 02-9-1945
 

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã chứng tỏ đường lối cứu nước đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và cách mạng thế giới.

-----------------

Theo website "Bác cùng chúng cháu hành quân" của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

 


Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 802740
    Hiện tại có 2 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files