Tin mới:   
Nghiên cứu 19.05.2019 13:32
Lời mở đầu: Tổng quan về Hội thảo khoa học về Di chúc của Bác Hồ, phần 1
20.04.2013 03:17

Phần 1: Tổng quan Hộ̣i thảo khoa học “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam một chặng đường” của Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa học huế


ThS, GVC Hoàng Ngọc Vĩnh, ĐHKH Huế

BHVH - Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy Hoàng Ngọc Vĩnh, Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế đã cung cấp và cho phép website Bác Hồ với Huế được đăng Kỷ yếu Hộ̣i thảo khoa học “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam một chặng đường” để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ với nhân dân và dân tộc Việt Nam. 


Chủ tịch Hồ Ch Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trước khi qua đời đã để lại cho Đảng và dân tộc Di chúc vô cùng quý báu. Bốn mươi năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời và Di chúc thiêng liêng của Người đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ngày 2-7-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn của đất nước được triển khai với nội dung như sau:

1. Tuyền truyền sâu rộng về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa kết tinh trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2- Nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết quốc tế. Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ ra những thời cơ, thách thức trên con đường phát triển của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình câch mạng mới.

3- Nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động vào chiều sâu, tạo ra nhiều điển hình tập thể và cá nhđn tiên tiến, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng, cơ hội, lối sống thực dụng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng.

4- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để chính phủ các nước, nhân dân và bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ hơn về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trong năm 2009, các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007-2010).

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào dịp 2-9-2009.

Cầu truyền hình “Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào tối ngày 2-9-2009 tại 4 điểm: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, mời các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhân dân dự.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác cả nước có các hoạt động: hội thảo, tọa đàm khẳng định giá trị lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 40 năm qua, xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới; gặp mặt giao lưu, tọa đàm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển lãm theo chủ đề, các chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể dục thể thao, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; tham quan, du lịch tại các địa danh lịch sử cách mạng về Bác,... Trong dịp này, bộ phim tài liệu nghệ thuật về "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" sẽ được xây dựng và hoàn thành”[1].


Tại thành phố Huế, sáng ngày 29/8/2009, ở Bảo tàng Hồ Chí Minh của tỉnh Thừa Thiên Huế, Khoa Lịch sử của trường Đại học Khoa học Huế kết hợp với Bảo tàng đã tiến hành thành công Hội thảo “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn”. 20h15 ngày 29/8/2009, Đài truyền hình VTV1 đã truyền hình trực tiếp chương trình văn nghệ đặc sắc bên Lăng Bác “Hồ Chí Minh cả một đời vì nước vì dân”. Chiều 2/9/2009 Đài truyền hình VTV1 đã phát sóng bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”. 20h đến 23h ngày 2/9/2009 Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội-Vinh-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động báo công thực hiện Di chúc của Bác...


Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày  09 tháng  06 năm 2009, khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Khoa học Huế, đã ra thông báo và gửi giấy mời đến một số trường thành viên của Đại học Huế và Đại học Dân lập Phú Xuân, mời viết bài và tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Bác – Việt Nam một chặng đường” của khoa Lý luận Chính trị dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2009.
I. Các chủ đề được trình bày tại Hội thảo bao gồm:

-  Những giá trị lý luận và thực tiễn về nội dung của Di chúc

- Phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 40 năm qua

- Gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam

- Thực hiện đổi mới đất nước theo định hướng CNXH để thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại  trong Di chúc

II. Tổng quan: Với các chủ đề trên, chúng tôi đã nhận được trên 20 báo cáo khoa học của các đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị trường ĐHKH Huế, Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐHSP Huế, Khoa Kính tế Chính trị trường ĐHKT Huế, Bộ môn Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trường ĐHDL Phú Xuân Huế  viết bài tham dự. Trong đó có một số tác giả đã gửi đến Hội thảo hai báo cáo. Do yêu cầu của Hội thảo với chủ đề đã nêu, Ban biên tập Hội thảo đã lựa chọn và đưa vào Kỷ yếu lần này với số lượng 20 bài.

            Hầu hết các bài viết đều đáp ứng yêu cầu chủ đề của Hội thảo. Do cách chọn đề tài, và cũng do giới hạn Hội thảo về Di Chúc của Bác mà việc sử dụng nguồn tư liệu tham khảo và trích dẫn của các tác giả không tránh khỏi trùng lặp, nhất là mảng đề tài về Thế hệ trẻ và về Kinh tế thị trường.

Chính vì vậy, chúng tôi không phân loại các bài viết theo nhóm các chủ đề đã thông báo, mà tạm phân loại (chỉ là tương đối) các bài viết theo nhóm:

1. Tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn của Di chúc Hồ Chí Minh;

2. Thực hiện Di chúc của Bác về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam;

3. Thực hiện Di chúc của Bác về kiên định hai mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội;

4. Thực hiện Di chúc của Bác về phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

5. Thực hiện Di chúc của Bác về bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau;

6. Thực hiện Di chúc Bác thành tựu và thách thức.

________________

            >>> Xem tiếp   Phần 2
 


[1] Nguồn www.tapchicongsan.org.vn, 09/7/2009.

(Theo Nhà xuất bản Đại học Huế, 9/2009)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 891594
    Hiện tại có 3 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files