Tin mới:   
Nghiên cứu 19.05.2019 13:36
Lời mở đầu: Tổng quan về Hội thảo khoa học về Di chúc của Bác Hồ, phần 2
20.04.2013 03:04

Phần 2: Tổng quan Hộ̣i thảo khoa học “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam một chặng đường” của Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa học huế


ThS, GVC Hoàng Ngọc Vĩnh, ĐHKH Huế

            1-Ở nhóm đề tài “Tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn của Di chúc Hồ Chí Minh”:

Trong bàiMuôn vàn tình thân yêu trong Di chúc Cụ Hồ”, ThS Đặng Nữ Hoàng Quyên - Bộ môn TTHCM, ĐHKH Huế đã viết “Trong công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, chúng ta như thấy Bác vẫn đang  cùng chúng ta lo toan mọi việc, đang cùng dân tộc Việt Nam đồng hành trong những thiên niên kỷ mới. Ánh sáng niềm tin và tình thương mênh mông của Bác sẽ mãi là ngọn đuốc dẫn đường, tiếp sức cho mỗi chúng ta cố gắng. Nhìn lại một chặng đường đã qua, hướng đến tương lai phía trước, mỗi chúng ta phải chung tay phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khắn, hóa giải thách thức. Cả dân tộc đang cùng chung bước, vượt qua khó khăn, đoàn kết, và vững tin tiến lên phía trước. Vì tình thương và niềm tin sâu sắc vào con người; bốn mươi năm, Di chúc của Bác vẫn tỏa sáng những giá trị lớn lao của thời đại”.

Trong bài “Tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”ThS Hà Thị Hằng -  Khoa KTCT, ĐHKT Huế đã viết “Quan điểm vì con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc đó là tình yêu thương bao la đối với tất cả mọi tầng lớp người trong xã hội và sự hy sinh quên mình của Bác... Có thể nói, tư tưởng vì con người của Người quả là xưa nay hiếm. Nếu không có một triết lý nhân sinh hành động, thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc thì Người đã không thể có được quan điểm vì con người mà quên cả bản thân mình như vậy”.

Bài “Đoàn kết – nỗi trăn trở lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” CN Nguyễn Thị Quyên, Bộ môn MLN&TTHCM, Đại học dân lập Phú Xuân viết “Trong bản Di chúc thiêng liêng - một tác phẩm rất ngắn - được Người nghiền ngẫm, suy tư, viết và sửa chữa trong 4 năm (từ tháng 5/1965 đến tháng 5/1969), đã 8 lần Người nhắc tới cụm từ “đoàn kết”. Phải chăng đó là nỗi trăn trở lớn nhất của Hồ Chí Minh trước khi đi vào “thế giới người hiền”?

Đề cập đến truyền thống đoàn kết trong Di chúc, phải chăng Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhắc nhở nhân dân ta, đồng bào ta phải luôn luôn biết giữ gìn và phát huy truyền thống vốn quý của mình. Từ đó, Người căn dặn Đảng phải có trách nhiệm để khơi dậy truyền thống đó, biến nó thành sức mạnh nhằm phục vụ cách mạng, đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân!

Điều mong muốn thiết tha cuối cùng của Người là “toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn là tư tưởng xuyên suốt  làm nổi bật di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đại đoàn kết luôn là nổi trăn trở lớn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho đến cả lúc sắp từ biệt thế giới này, Người vẫn không quên nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân khắc sâu hai từ “đoàn kết”.

2- Ở nhóm đề tài Thực hiện Di chúc của Bác về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam:

            Trong bài “Đôi điều về Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  CN Đào Thế Đồng - Bộ môn TTHCM, ĐHKH Huế chỉ rõ “Đọc lại và ngẫm suy trước những điều chỉ dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, mỗi cán bộ, đảng viên hơn lúc nào hết cần phải ra sức học tập và hành động theo những lời của Người: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Phải tập trung xây dựng Đảng trên tất cả mọi mặt: tư tưởng - lý luận, chính trị, tổ chức, đạo đức và con người nhằm làm cho Đảng thật trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đạt đến chiều cao về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây có thể xem là những mục tiêu trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay”.

Trong bài “Mấy suy nghĩ về quan niệm “Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ThS Đinh Thị Phòng, BMTH ĐHKH Huế viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt cụm từ “Đảng cầm quyền” trong bản Di chúc để lại cho muôn đời sau: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cụm từ “Đảng cầm quyền” lần đầu tiên được Người sử dụng trong Di chúc, nhưng tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền của Người đã hình thành, phát triển và hoàn thiện cùng với tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng ấy được thể hiện rõ ở các nội dung sau: 

  1) Khi chưa có chính quyền, Đảng cầm quyền tức là Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, để trở thành đảng cầm quyền

   2) Khi đã có chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền phải thực hiện những nội dung sau: Thứ nhất, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Thứ hai, Đảng cầm quyền, dân là chủ.

3) Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thực sự là một Đảng cầm quyền thì Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng. Theo Người, cần thiết phải chỉnh đốn Đảng là vì: Thứ nhất, khi Đảng trở thành một đảng cầm quyền thì có nhiều cán bộ, đảng viên dễ phạm những sai lầm nghiêm trọng như kiêu ngạo, cậy thế, hủ hoá, tư túi, chia rẽ v.v... Thứ hai, khi Đảng trở thành một Đảng cầm quyền, người Đảng viên phải hiểu mình làm việc cho ai. Người đã nhiều lần khẳng định: Đảng viên và bản thân Đảng, Chính phủ đều phải vì nhân dân mà phục vụ.

Vấn đề Đảng cầm quyền không phải mãi đến trong “Di chúc” của mình, Hồ Chí Minh mới đặt ra, mà đã được Người đặt ra ngay từ khi sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, và ngay từ khi chúng ta giành được độc lập 1945, Người đã luôn quan tâm Đảng cầm quyền với tư cách Đảng đã nắm chính quyền và sử dụng chính quyền như một công cụ của giai cấp công nhân Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Và vì thế, trước lúc đi gặp C.Mác, Lênin, Người căn dặn “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm khắc tự phê bình và phê bình là cáh tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Trong bài “Vấn đề xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Thừa Thiên Huế”, ThS Trần Thị Thơm, Khoa LLCT, ĐHKH Huế, viết “Trong toàn bộ bản Di chúc, điều trước tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm là vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người tổng kết trong Di chúc: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”... Trong phần viết thêm cho bản Di chúc năm 1968, Người đã nhắc nhở: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Làm được điều đó, Đảng mới thật sự trở thành một Đảng chân chính... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những chuẩn mực cơ bản về đạo đức của người cách mạng...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng ... Cuộc vận động thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan toả, khơi dậy những tình cảm tốt đẹp, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.”

3- Nhóm bài “Thực hiện Di chúc của Bác về kiên định hai mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”:

   Bài “Thấm nhuần lời dạy của Bác trong Di chúc, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong thời kỳ đổi mới” CN Vũ Thành Huy - Khoa KTCT, ĐHKT Huế đã viết “Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng ta luôn nhất quán việc chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và giữ vững định hướng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong cả tư duy và hành động.

               Đảng ta đã xác định đổi mới và hội nhập không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, và được xây dựng có hiệu quả hơn, mang tính hiện thực hơn. Do nhận thức đúng và thực hiện tốt mối quan hệ này nên cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Điều đó một lần nữa chứng minh việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là luôn đúng đắn, hợp xu thế thời đại và không làm chệch hướng mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

               Đặc biệt, điều dó một lần nữa khẳng định việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội xét về lôgíc là một tất yếu khách quan, xét về lịch sử là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, xét về nhu cầu là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam và xét về mặt xã hội, đó là một hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam”.

Bài “Đọc Di chúc của Bác, nghĩ về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ThS Trần Thị Thơm, Khoa LLCT, ĐHKH Huế viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rõ quy luật chung và đặc điểm cụ thể của mỗi nước khi bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội... Hồ Chí Minh đã lựa chọn con đường phát triển rút ngắn đưa miền Bắc tiến thẳng “lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Mục đích của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc. Đây là một cuộc cách mạng hoàn toàn mới, xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Cho nên, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể làm nhanh được mà phải làm dần dần, khó khăn, phức tạp và lâu dài.

Ngày nay, Đảng và nhân dân ta tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII, Đảng ta đã khẳng định “chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở nền tảng của tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam”. Đại Hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”

4- Nhóm bài Thực hiện Di chúc của Bác về phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân:

Bài “Từ mong ước trong Di chúc của Bác đến việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay” CN Lê Văn Sơn –Khoa KTCT, ĐHKT Huế viết “Qua 40 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn đưa đất  nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tạo ra những tiền quan trọng cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay nhằm mục tiêu như Người mong ước và căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tuy không đầy đủ, chi tiết như những giáo trình kinh tế học, nhưng nó đã khái quát được một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Những quan điểm kinh tế trong tư tưởng của Người đã làm phong phú thêm cho những lý luận về kinh tế trong giai đoạn thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tất nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, việc vận dụng tư tưởng kinh tế này vào thực tiễn nước ta cần linh hoạt, sáng tạo nhằm bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững cũng như định hướng lâu dài vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và chủ nghĩa xã hội”.

Bài “Phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới để nâng cao đời sống cho nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ThS GVC Lê Đình Vui - Khoa KTCT, ĐHKT Huế viết “Có thể nói, những căn dặn quý báu của Người trong Di chúc là những gợi ý định hướng cho nền kinh tế cơ cấu nhiều thành phần ở Việt Nam, mà sinh thời Người đã thực hiện trong xây dựng miền Bác XHCN.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự kế thừa trực tiếp quan điểm lý luận của Lênin. Hồ Chí Minh không chỉ đứng trên lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, mà còn xuất phát từ lợi ích của các nhà tư bản, tiểu thương, tiểu chủ để xây dựng đường lối cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm thu hút mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ, phát huy mọi nguồn lực xã hội để xây dựng đất nước. Đại hội X (2006), đánh dấu sự thay đổi về chất trong nhận thức của Đảng ta về thành phần kinh tế này, cho phép một bộ phận đảng viên được tham gia làm kinh tế tư nhân...

Nhờ kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo về việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong hơn hai mươi năm đổi mới vừa qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt: kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân tộc được cũng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững.”.

Bài “Thực hiện Di chúc của Bác, xác lập nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, một thành công lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới CN Cao Thị Hoài Thu - Khoa GDCT, ĐHSP Huế viết “Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đều cần đến sự quản lý của nhà nước. Điều khác nhau ở đây là bản chất của hai nhà nước. Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là Nhà nước tư sản, dân chủ tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự quản lý của Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là để kết hợp tính định hướng XHCN và cân đối kế hoạch với tính năng động và nhạy cảm của thị trường. Chúng ta sử dụng nền kinh tế thị trường không phải đoạn tuyệt hoàn toàn với kế hoạch mà để thực hiện kế hoạch một cách tổng thể hơn, tốt hơn. Sự quản lý của Nhà nước còn nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Do đó, nền kinh tế thị trường ở nước ta luôn luôn cần đền sự quản lý của Nhà nước. Mục đích của chúng ta không phải chạy theo lợi nhuận tối đa cho một thiểu số người mà chính là để xây dựng CNXH.

Những nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là một thể thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau, nhằm bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo con đường XHCN. Đây là một trong những đòi hỏi lớn nhất đối với Đảng trong lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từng bước giải đáp sự đòi hỏi đó là một trong những thành công lớn của Đảng. Song, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, chúng ta không lựa chọn mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nhưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của ta vẫn chưa phải đã hoàn chỉnh, còn trải qua một quá trình xây dựng lâu dài. Nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta còn là vấn để rất mới, chưa có tiền lệ, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, giải đáp đúng những vấn đề vướng mắc mà trong thực tiễn đặt ra”.

5- Nhóm bài Thực hiện Di chúc của Bác về bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau:

Bài “Đọc Di chúc của Bác nghĩ về thế hệ trẻ trong tư tưởng Hồ Chí Minh” ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bộ môn TTHCM, ĐHKH Huế viết “Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng của Người vè thế hệ trẻ trong mọi đường lối chủ trương của Đảng.

40 năm đã đi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết vẫn còn nguyên giá trị to lớn về cả lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng Đảng, nhân dân và quân đội ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Người trong điều kiện mới”.

Bài “Thấm nhuần di huấn của Hồ Chí Minh về việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” ThS Vũ Đình Bảy- Khoa GDCT, ĐHSP Huế viết “Thực hiện Di chúc của Người, bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá VII khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng” .

Những đánh giá về vai trò của quan trọng của thanh niên nêu trên là cơ sở để chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng đặt ra đối với việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”: “Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”. 

Đó cũng chính việc làm hướng tới mục tiêu giáo dục những con người Việt Nam phát triển cao về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, cường tráng về thể chất, xứng đáng là “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài “Tư tưởng về giáo dục thanh niên trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhThS Trần Thị Hồng Minh - Bộ môn TTHCM, ĐHKH Huế viết “Thực hiện di huấn của Người, Đảng luôn luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trong của thanh niên và giáo duc thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hơn lúc nào hết, khi đất nước ta đứng trước cả thời cơ và thách thức lớn do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đem lại, những ảnh hưởng xấu từ mặt trái của nền kinh tế thị trường đòi hỏi Đảng ta càng phải ra sức chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, coi đó là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Phải xây dựng lớp lớp thanh niên không  chỉ " hồng thắm" mà còn phải " chuyên sâu" để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo di huấn của Người”.

Bài “Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước 1975-1986” CN Nguyễn Hữu Lợi - Khoa KTCT, ĐHKT Huế viết “Trong Di chúc của mình, một lần nữa Người tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của thanh niên trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc. Người căn dặn Đảng ta chú trọng công tác thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chu nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Lời dặn dò ngắn gọn, súc tích ấy của Người đã trở thành định hướng quyết định cho đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên, kích thích các thế hệ thanh niên Việt Nam vì sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước.

Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy thanh niên là lực lượng đông đảo nhất, hùng hậu nhất, dũng cảm nhất trong các cuộc chống xâm lăng, là lực lượng gánh vác những công việc nặng nề, khó khăn vất vả nhất trong chiến đấu, học tập và lao động sản xuất.... Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam vô cùng to lớn, nhưng để hiện thực hóa các tiềm năng đó trước hết cần tập hợp họ lại trong một tổ chức cách mạng.

Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận thanh niên như là một chủ thể đang phát triển, cần tiếp tục hoàn thiện. Vấn đề quan tâm hàng đầu của bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc giáo dục, bồi dưỡng cho một thế hệ là công việc hết sức công phu và bền bỉ

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ lúc mới ra đời, qua các thời kỳ cách mạng đã vận dụng sáng tạo và có hiệu quả cao tư tưởng của Người vào vận động, giáo dục thanh niên. Từ sau khi Tổ quốc thống nhất, cả nước tiến lên CNXH, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng các cấp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các cấp, thuộc nhiều lĩnh vực – lao động sản xuất, trường học, cơ quan quân đội – đã phát huy vai trò xung kích của minh trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên, về sự lãnh đạo sáng tạo, tài giỏi của Đảng trong việc phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ”.

6- Nhóm bài Thực hiện Di chúc Bác thành tựu và thách thức:

Bài “Đọc Di chúc của Bác, nghĩ về đời sống mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Huế hiện nay” ThS GVC Lương Thị Cảnh - Khoa LLCT, ĐHKH Huế viết “Cách đây 40 năm, trước khi từ biệt thế giới để đi vào cỏi vĩnh hằng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng chứa đựng tư tưởng nhân văn sâu sắc. Kể từ đó, Di chúc của Người trở thành một văn kiện lịch sử vô giá soi sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Trong đó đã chứa đựng tư tưởng sâu sắc của Người vể đời sống mới.

Lời căn dặn của Bác tuy ngắn gọn nhưng bao trùm lên cả một nội dung rộng lớn chứa đựng đức hy sinh cao cả của người cách mạng: Tiết kiệm; luôn luôn chăm lo đến mọi người, suốt đời vì dân, vì nước. Chính tư tưởng đó đã soi sáng cho nhân dân các địa phương trong cả nước khi xây dựng tiêu chí về GĐVH, Làng xã văn hóa đều đưa ra tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, vệ sinh môi trường vv…Đặc biệt, nghiêm cấm những việc làm có tính chất mê tín, dị đoan gây tốn kém tiền của của con cháu.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng cộng sản Việt nam đã chỉ rõ việc phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp văn hóa phát triển.

Chủ trương này đã bắt nguồn từ những suy nghĩ, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới ngay từ nhũng ngày đầu tiên khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, và đã được Người nhắc lại trong bản Di chúc bất hủ.

          Hiện nay, tư tưởng của Người về xây dời sống mới dã dược các địa phương trong cả nước thực hiện tốt, trong đó có Thành phố Huế.

Với sự tác động của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, chất nhân văn, chất lý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp trong mỗi con người được nhân lên và trở thành một nhân tố lành mạnh hóa, tích cực hóa, trong tâm lý, tinh cảm, suy nghĩ và hành động của cá nhân, cộng đồng và xã hội trong xây dựng GĐVH ở thành phố Huế. Chính trong môi trường văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng mà con người sống đẹp hơn, tốt hơn, bớt đi tính ích kỉ nhỏ nhen, nâng cao tình thương yêu, nghĩa vụ và trách nhiệm cho mọi người; hạn chế tiêu cực cá nhân, tiêu cực xã hội”.

Bài “40 năm thực hiện nguyện ước của chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm của nước ta trong việc “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”” CN Đặng Xuân Điều - Khoa GDCT,  ĐHSP Huế viết “Sau khi nhắc nhở các thế hệ sau về những vấn đề quan trọng, cần thiết phải làm, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo cách mạng của một Đảng cầm quyền, nhân tố quyết định nhất trong việc đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, Người viết những dòng cuối thể hiện những điều mong muốn sau cùng trước khi từ biệt thế giới.

Trong những mong muốn sau cuối đó, ngoài việc gửi gắm niềm tin tưởng về một nước Việt Nam  “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, Hồ Chí Minh còn gửi vào đây niềm hi vọng và cũng là yêu cầu nước ta với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của mình phải “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Chính niềm mong muốn đó khiến nhân loại một lần nữa nhận ra ở Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là một chiến sĩ quốc tế luôn nặng lòng vì tình đoàn kết giữa các Đảng anh em và các dân tộc đang đấu tranh cho công lý vì những mục tiêu chung của thời đại: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trải qua 40 thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, những thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới đã cho thấy những điều mong muốn, tâm nguyện cuối cùng của Bác đã và đang được thực hiện...  Những gì mà cách mạng việt Nam làm được trong suốt 40 năm qua đã thể hiện tốt nghĩa vụ đối với phong trào cách mạng thế giới, được các lực lượng tiến bộ trên thế giới ghi nhận và trân trọng. Đó là kết quả từ sự thấm nhuần tư tưởng ngoại giao hòa bình của Hồ Chí Minh. Và dưới ánh sáng của tư tưởng ấy, chúng ta tin tưởng rằng, tâm nguyện của Hồ Chí Minh về trách nhiệm “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” của nước ta sẽ được Đảng và nhân dân ta thực hiện ngày càng đầy đủ và trọn vẹn hơn”.

Bài “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu và bài học chủ yếu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam 19862006” CN Hoàng Thị Thảo - Khoa GDCT, ĐHSP Huế viết “Bốn mươi năm qua, giữ vững lời thề với Người, Đảng ta, dân tộc ta đã và đang từng bước thực hiện thắng lợi những nguyện ước của Người: Sau Đại thắng mùa xuân 1975, cả nước đã tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, chế độ chính trị mới XHCN đã được thiết lập trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, 1976-1986 công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam đã phạm phải khuyết điểm chủ quan duy ý chí.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Thành tựu của công cuộc đổi mới không chỉ tạo ra sự phấn khởi, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mà còn được bè bạn quốc tế công nhận, đánh giá cao và nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày nay, trong điều kiện chủ nghĩa xã hội đã tan rã ở Liên Xô,  đã sụp đổ ở Đông Âu, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn được kiên định,  chúng ta vừa làm vừa tìm tòi thử nghiệm, dần có những chính sách đúng đắn, phù hợp và đã bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng.

Với những thành tựu đã đạt được, những bài học được rút ra từ công cuộc đổi mới của dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành một nước đại công nghiệp và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong tương lai”.

Bài  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn kiện phác thảo lý luận đổi mới xã hội”, ThS  Nguyễn Thế Phúc – BMTTHCM, ĐHKH Huế  viết: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện vô giá, đã vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự đổi mới và phát triển đất nước sau kháng chiến thắng lợi. Để tránh khỏi bị động, Người đã vạch ra kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh; đến công tác vệ sinh, y tế, sửa đổi chế độ giáo dục,…“đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, Người gọi là “cuộc chiến đấu khổng lồ”. Qua đó, chúng ta có thể thấy, Di chúc mà Người đã để lại cho Đảng ta và cho dân tộc ta đã phác thảo lý luận về đổi mới xã hội sau chiến tranh.

Thứ nhất, trong Di chúc Hồ Chí Minh đã khái quát cao nhất lý luận về Đảng cầm quyền, thực sự là nền tảng vững chắc để đổi mới xã hội.

Thứ hai, là chiến lược cán bộ trong Di chúc là mắt xích quan trọng để Đảng ta thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng.

Thứ ba, Di chúc là lời căn dặn tâm huyết về “Chính sách xã hội đối với con người”, đây là bản chất mà chủ nghĩa xã hội hướng tới.

Đó là những gì mà hôm nay và ngày mai Đảng và Nhà nước ta đã, đang và sẽ làm một cách triệt để, thiết thực như Người đã căn dặn. Như vậy, Hồ Chí Minh thực sự là một nhà cách tân vĩ đại trong thế kỷ XX./.

Bài “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu và thách thức”, GVC ThS Hoàng Ngọc Vĩnh - Bộ môn TTHCM, ĐHKH Huế viết ““Di chúc” của Bác là lời kêu gọi toàn dân sát cánh bên nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hoàn toàn đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai cả về quân sự, chính trị và ngoại giao. Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, là chiến công vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất của dân tộc.

Thực hiện “Di chúc” của Bác, từ sau 1975 đến 1986, dù có một số thiếu sót, nhưng Đảng và Nhà nước ta từng bước thực hiện lý tưởng XHCN đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Từ 1986 đến nay, trong bối cảnh Khu vực và Quốc tế hết sức phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhờ trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta, với sức mạnh vô tận vô địch của nhân ta, Việt Nam vẫn vững vàng trong công cuộc đổi mới đúng hướng...

Bên cạnh những thành tựu nói trên, đặc biệt là các thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, trong nền kinh tế thị trường hiện nay Việt Nam vẫn đang phải đối đầu với những thách thức lớn ở trong nước: Xa dân, Chệch hướng XHCN, Tham nhũng, Thoái hóa biến chất về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Chúng ta nhất định tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch và vững mạnh, nhân dân và dân tộc Việt Nam anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách, thực hiện thắng lợi hoàn toàn các nguyện ước trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh, giàu mạnh và xã hội chủ nghĩa”.

III. Mục tiêu của Hội thảo: là gặp gỡ, trao đổi học thuật giữa cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của khoa, trường và của Đại học Huế. Hội thảo lần này là sự tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đại học Huế. Hy vọng thành công của Hội thảo sẽ làm sống lại phong trào thi đua “Sống, lao động, học tập, chiến đấu và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đai” đã từng thôi thúc cả dân tộc vượt lên mọi thử thách, đưa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại, ở Đại học Huế nói riêng, ở Thừa Thiên Huế nói chung.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của Trường Đại học Khoa học Huế, trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các tác giả đã làm nên thành công của Hội thảo. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

________________

 >>> Trở lại Phần 1(Theo Nhà xuất bản Đại học Huế, 9/2009)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 891595
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files