Tin mới:   
Nghiên cứu 21.01.2019 20:10
Từ mong ước trong Di chúc của Bác đến việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
20.04.2013 02:28

CN Lê Văn Sơn –Khoa KTCT, ĐHKT Huế

  

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nhà cách mạng lỗi lạc, là lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta. Cả cuộc đời Người luôn phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách Việt Nam. Ngay khi biết mình sắp “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người không quên để lại Di chúc cho Đảng, cho dân tộc ta. Có thể nói, Di chúc của Người là lời căn dặn cho toàn Đảng toàn dân ta, là sự trăn trở của Người về vận mệnh của dân tộc ta. Qua 40 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn đưa đất  nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tạo ra những tiền quan trọng cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay nhằm mục tiêu như Người mong ước và căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân[1].

“Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế: Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân...

Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”[2].

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[3].

Để kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giới hạn bài viết này, tác giả chỉ đề cập giá trị to lớn trong tư tưởng kinh tế của Người đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Trong nhiều nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy Người đã đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế quan trọng. Tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh bao gồm nhiều vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế, có thể khái quát thành các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất  và các thành phần kinh tế

Sở hữu tư liệu sản xuất là phạm trù kinh tế quan trọng trong bất cứ phương thức sản xuất nào. Nó quy định bản chất xã hội của quan hệ sản xuất. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ mới tồn tại  nhiều hình thức sở hữu bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và cả sở hữu hỗn hợp của các hình thức đó. Cùng với việc chỉ ra sự đa dạng của các hình thức sở hữu sở hữu, Người chỉ ra các loại kinh tế  hay còn được gọi là là thành phần kinh tế.

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Người đã nêu ra nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - mà Người gọi là chế độ dân chủ mới - là nền kinh tế nhiều thành phần và xu hướng vận động của nền kinh tế ấy. Người viết: “Trong chế độ dân chủ mới có năm loại kinh tế khác nhau:

A. Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã hội, vì nó là của chung của nhân dân).

B. Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã hội, và sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội).

C. Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ (có thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa chủ nghĩa xã hội).

D. Tư bản tư nhân.

E. Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn vốn với tư bản tư nhân để kinh doanh).

Trong năm loại ấy, loại A là kinh tế lãnh đạo và phát triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ không theo hướng chủ nghĩa tư bản”[4].

Tư tưởng này có sự tương đồng với quan niệm của V.I.Lênin, theo Lênin, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước Nga xô viết có năm thành phần kinh tế, đó là:

- Thành phần kinh tế nông dân gia trưởng

- Thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ

- Thành phần kinh tế tư bản tư nhân

- Thành phần kinh tế tư bản nhà nước

- Thành phần kinh tế  xã hội chủ nghĩa.

Ở nước ta, trước đổi mới (1986), chúng ta đã không thấy vai trò và đi đến phủ nhận các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa mà chỉ thừa nhận các thành phần kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa. Chính vì đánh giá không đùng vai trò của các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa nên không khai thác, phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực và việc phát triển kinh tế xã hội làm cho nền kinh tế trì trệ, khủng hoảng. Việc nhận thức lại các vấn đề cơ bản về kinh tế đã đem lại kết quả khả quan, từ Đại hội VI (1986) của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế, đánh giá đúng vai trò của các thành phần kinh tế đã dần dần đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi khủng hoảng, đi vào ổn định và phát triển. Đại hội VII, VIII, IX tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới mà Đại hộ VI đã đề ra. Đến Đại hội X của Đảng cũng đã xác định rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta tồn tại năm thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật thể hiện sự nhất quán trong chính sách kinh tế nhiều thành phần của Đảng ta.

Điều quý giá ở đây là Hồ Chí Minh đã chỉ ra xu hướng vận động của các thành phần kinh tế cũng như vai trò của kinh tế quốc doanh.

Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ làm ăn theo kiểu cá nhân nhưng xu hướng của loại này là có thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa chủ nghĩa xã hội. Kinh tế tập thể là kinh tế nửa chủ nghĩa xã hội và sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội. Kinh tế quốc doanh là của chung của nhân dân nên nó là kinh tế thuộc chủ nghĩa xã hội. Như vậy xu hướng chung là từ kinh tế cá nhân tiến đến kinh tế nửa chủ nghĩa xã hội, từ kinh tế nửa chủ nghĩa xã hội sẽ tiến lên kinh tế thuộc chủ nghĩa xã hội.

Về vai trò của kinh tế quốc doanh - loại A - hay kinh tế nhà nước, Người cho rằng kinh tế quốc doanh là kinh tế lãnh đạo và phát triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ không theo hướng chủ nghĩa tư bản, tức là kinh tế quốc doanh sẽ góp phần chủ yếu trong việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.

Nghị quyết Đại hội X khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển”. Tuy nhiên, để đảm bảo được vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước phải nắm được những vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để bảo đảm vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, Đại hội cũng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tổng công ty, nhằm tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lí năng động, để vốn nhà nước được sử dụng có hiệu quả và ngày càng tăng lên, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước cho phát triển. Thực hiện nguyên tắc thị trường trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước”[5]. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể phát triển và dần dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, vai trò của nông nghiệp và công nghiệp

Theo Hồ chí Minh, trong một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam thì nông nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng. Người cho rằng: “Nước ta vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Đó là chỗ bắt đầu của chúng ta”[6]. Chính vì thế chỉ vài tháng sau khi giành được độc lập, trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11-4-1946 Người đã viết: "Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, chính phủ trong mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn.

 Nông dân ta giầu thì nước ta giầu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh"[7].

Với quan niệm trên, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò to lớn của nông nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân phải  "cậy phần lớn” vào nông nghiệp. Trong tình trạng thuần nông của nền kinh tế thì tất yếu phải coi trọng nông nghiệp, phát triển nông nghiệp là tiền đề để phát triển kinh tế nói riêng và các mặt khác của đời sống xã hội nói chung.

Khi bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh vẫn nhắc: "Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc sản xuất nông nghiệp làm gốc, làm chính"[8]. Ngay cả khi bàn về phát triển công nghiệp, Người cũng nói đến tầm quan trọng của nông nghiệp, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ 7 Khóa III, Hội nghị chuyên đề bàn về phát triển công nghiệp, Người vẫn nói: "Phát triển nông nghiệp là việc cực kỳ quan trọng"[9] điều đó chứng tỏ Người rất quan tâm đến sự phát triển nông nghiệp, không thể vì công nghiệp mà xem nhẹ nông nghiệp. Sau này, trong nhiều lần khác, Hồ Chí Minh còn nói đến vai trò quan trọng của nông nghiệp, phải có sự phát triển hài hòa giữa nông nghiệp và công nghiệp, coi nông nghiệp cùng với công nghiệp như hai chân của nền kinh tế: "Công nghiệp và nông nghiệp như hai chân của một con người, hai chân có mạnh thì đi mới vững chắc. Nông nghiệp không phát triển thì công nghiệp không phát triển được..."[10].

Để khoan sức dân, để cho đồng bào được "hỉ hả” đẩy mạnh sản xuất, trong Di chúc, Người cũng mong muốn miễn thuế một năm cho nông dân: “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn hết sức trung thành với Đảng, với Chính phủ ta, ra sức góp của góp người vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi tôi có ý định đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”[11].  Thực hiện mong ước đó của Người, ngày 28 tháng 12 năm 1989 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa VIII đã thông qua nghị quyết miễn, giảm thuế cho nông dân trong hai năm 1990 và 1991. Đến năm 2003, Chính phủ đề nghị miễm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân.

Khi nói về đường lối phát triển kinh tế, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của công nghiệp hóa. Người đã từng nói: "hiện nay, chúng ta lấy sản xuất nông nghiệp làm chính... Nhưng công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu phấn đấu chung, là con đường no ấm thật sự của nhân dân ta"[12]. Khi nói về đường lối công nghiệp hóa, Hồ Chí Minh lại rất coi trọng công nghiệp nặng. Trong bài báo Thế nào là công nghiệp hóa đăng trên báo Nhân Dân ngày 22-1-1960, với bút danh C.K, Người đã viết: "Công nghiệp nặng là đầu mối để mở mang các ngành công nghiệp khác và cung cấp máy móc cho nông nghiệp. Cho nên chưa có công nghiệp nặng thì chưa thể có một nền kinh tế tự chủ và giầu mạnh được". Trong bài nói tại Hội nghị của Bộ Công nghiệp nặng ngày 31-12-1964, Người còn nói rõ thêm vai trò của công nghiệp nặng: "Nhiệm vụ của công nghiệp nặng rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Để nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân, để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải quyết tâm phát triển tốt công nghiệp nặng"[13].

Rõ ràng để có nền kinh tế độc lập tự chủ thì tất yếu phải phát triển công nghiệp nặng, nhưng muốn phát triển công nghiệp thì “phải lấy việc sản xuất nông nghiệp làm gốc, làm chính”.

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay với hai nội dung cơ bản đã được Đảng ta xác định: một là, thực hiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ để xây dựng co sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất; hai là, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công lại lao động xã hội. Trong đó nội dung cụ thể trước mắt là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, vấn đề phân phối trong chế độ dân chủ mới 

Về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh có nhiều cách diễn đạt khác nhau, rất đơn giản nhưng nói lên bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là xã hội đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người: “chủ nghĩa xã hội là cái gì? Là mọi người được ăn no mặc ấm, sung sướng tự do”[14].

Trong tư tưởng của Người đã gián tiếp nói đến vấn đề phân phối, theo Người, chế độ mới bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động “chủ nghĩa xã hội là công bằng hợp lý: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng”[15], đồng thời chủ nghĩa xã hội phải bảo đảm phúc lợi cho mọi người “chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân sung sướng, ấm no”[16], hay “chủ nghĩa xã hội là mọi người dân được áo ấm, cơm no, nhà ở tử tế, được học hành”, “chủ nghĩa xã hội là mọi người cùng ra sức lao động sản xuất để được ăn no, mặc ấm và có nhà ở sạch sẽ”, “chủ nghĩa xã hội nghĩa là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”, “chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân”, “chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xoá bỏ (ví dụ lấy vợ, lấy chồng sớm quá, cúng bái, liên hoan lu bù, lười biếng...). Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”[17].  Sau này, trong kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 1966, Người cũng chỉ ra điều tối quan trọng trong quá trình thực hiện phân phối là phải bảo đảm công bằng: “Một việc nữa rất quan trọng mà làm chưa tốt, là công tác lưu thông phân phối. Có khi hàng hóa, vật tư không thiếu, mà phân phối không đúng thì gây ra căng thẳng không cần thiết. Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:

-  “ Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;

- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”[18].

Ở nước ta trong giai đoạn thực hiện mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chế độ phân phối thông qua tem phiếu, không gắn với hao phí lao động thực sự của người lao động cùng với sự yếu kém trong quản lý dẫn đến triệt tiêu động lực kinh tế, không kích thích sự cống hiến của người lao động làm cho nền kinh tế rơi vào trạng thái trì trệ. Nhận thức được vấn đề đó, trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã cải tạo vấn đề phân phối. Trong mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006-1010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ: “thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội”[19]. Như vậy có thể nói vấn đề phân phối được Hồ Chí Minh đã đề cập có ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn đối với giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, vấn đề quan hệ kinh tế đối ngoại

Với việc bôn ba khắp năm châu bốn bể, Hồ Chí Minh đã có tư duy về vấn đề quan hệ quốc tế. Ngay từ năm 1919, trong một bài báo đăng trên báo L'Humanite', Người đã viết; "Xét về nguyên tắc, tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế; và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường"[20]. Tư tưởng này về sau được Người cụ thể hóa trong bức thư Người gửi cho Liên hợp quốc với tư cách là chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi đất nước mới giành được độc lập:

 "... Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực.

a. Nước Việt Nam giành sự tiếp nhận thuận lợi cho sự đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình.

b. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế.

c. Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc.

d. Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ của Liên Hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước liên quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân (...) Trong cuộc đấu tranh vì những quyền thiêng liêng của mình, nhân dân Việt Nam có một niềm tin sâu sắc rằng họ cũng chiến đấu cho một sự nghiệp chung: đó là sự khai thác tốt đẹp những nguồn lợi kinh tế và một tổ chức có hiệu quả cho an ninh ở Viễn Đông"[21].

Vận dụng tư tưởng đó, trong quan hệ quốc tế hiện nay phải quán triệt quan điểm “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thức X  nêu rõ: “đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy mục tiêu phục vụ lợi ích đất nước là cao nhất (...) Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương, tin cậy với các đối tác chiến lược; khai thác có hiệu quả các cơ hội và giảm thiểu tối đa những thách thức, rủi ro khi nước ta là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”[22], đồng thời phương hướng cơ bản nhằm phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ của Việt Nam được xác định là: “thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu hơn, đầu đủ hơn với khu vực và thế giới”[23].  Trong những năm vừa qua, quan hệ đối ngoại nói chugn và kinh tế đối ngoại nói riêng đã thu được nhiều thành tựu to lớn, lực và thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày được cũng cố và nâng cao.

Kinh tế đối ngoại đã trở thành một trong các công cụ kinh tế vĩ mô quan trọng bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội đề ra cho từng giai đoạn lịch sử, cụ thể và phục vụ đắc lực mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tuy không đầy đủ, chi tiết như những giáo trình kinh tế học, nhưng nó đã khái quát được một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Những quan điểm kinh tế trong tư tưởng của Người đã làm phong phú thêm cho những lý luận về kinh tế trong giai đoạn thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tất nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, việc vận dụng tư tưởng kinh tế này vào thực tiễn nước ta cần linh hoạt, sáng tạo nhằm bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững cũng như định hướng lâu dài vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và chủ nghĩa xã hội.[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2000, Tập 12, tr 498,.511.

[2] Sđd, trang 504-505.

[3] Sđd, trang 500, 512.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2000, tập 7, tr.248.

[5] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H, 2006, tr.232.

[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.40.

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 4, tr.215.

[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.180.

[9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.544.

[10] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.619.

[11] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 12, tr.510-511.

[12] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.41.

[13] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 11, tr.352.

[14] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 8, tr.396.

[15] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 9, tr.175.

[16] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.64.

[17] Sđd, tr.591.

[18] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 12, tr.187.

[19] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H, 2006, tr26.

[20] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 1, tr.9-10.

[21] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 4, tr.470.

[22] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H, 2006, tr113-114.

[23] Sđd, tr.204.(Theo Nhà xuất bản Đại học Huế, 9/2009)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 802729
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files