Tin mới:   
Nghiên cứu 21.01.2019 20:11
Thực hiện Di chúc của Bác, xác lập nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, một thành công lớn của Đảng Cộng sản Viên Nam trong công cuộc đổi mới
20.04.2013 02:21

CN Cao Thị Hoài Thu - Khoa GDCT, ĐHSP Huế

“Đầu tiên là công việc đối với con người.

Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh"...

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.

Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta...

Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu, v.v., thì Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện...

Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động. Củng cố quốc phòng. Chuẩn bị mọi việc để thống nhất Tổ quốc...

Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”[1].

Trải qua giai đoạn thử nghiệm, tìm tòi, thấm nhuần lời dạy đó của Bác (như một sự gợi ý về nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam), từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH chấp nhận nền kinh tế thị trường. Nhờ đó Việt Nam đã vượt qua thời kỷ khủng hoảng và năm 2000 lần đầu tiên được xếp vào hàng các nước đang phát triển của thế giới.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần IX (4 - 2001) đưa ra khái niệm: “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội hàm của khái niệm này thực chất vẫn là phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, nhưng diễn đạt gọn hơn, nói rõ hơn mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Xác lập, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu… Xác lập và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là yêu cầu khách quan, cấp thiết để thúc đẩy sản xuất phát triển. Song, điều quan trọng và khó khăn là định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường là thế nào? Giải đáp, làm rõ vấn đề đó không phải ngay từ đầu đã xác lập được đầy đủ. Quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã từng bước cho Đảng ta trả lời câu hỏi này.

1- Quá trình nhận thức về nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Từ Đại hội đại biểu lần thứ VI (12- 1986) của Đảng đã đề ra chủ trương cho phép sử dụng nhiều hình thức kinh tế, khai thác mọi khả năng của các thành phần kinh tế, trong đó xác định bộ phận kinh tế XHCN phải chiếm tỷ trọng lớn trong cả sản xuất và lưu thông. Đảng coi đây là một giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải phóng mọi khả năng để phát triển lực lượng sản xuất.

Tổng kết hai năm đổi mới, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ sáu (3-1989) phát triển thêm một bước, cùng với việc xác định: đổi mới không phải thay đổi mục tiêu XHCN, đã đưa ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên CNXH, coi chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6- 1991) của Đảng làm rõ hơn chủ trương ở Hội nghị Trung ương sáu (3-1989) và khẳng định đây là chủ trương chiến lược, là con đường đi lên CNXH ỏ nước ta. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã khẳng định: “phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước”. Lúc đó cũng mới nói kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, chưa chình thức dùng khái niệm “ kinh tế thị trường”. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. Về định hướng phát triển nền kinh tế, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 đã chỉ rõ: Phát triển kinh tế - xã hội theo con đường củng cố độc lập dân tộc và CNXH là quá trình thực hiện dân giàu, nước mạnh tiến lên hiện đại trong một xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái, có văn hóa, có kỷ cương, xóa bỏ áp bức, bất công, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tổng kết 10 năm đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6 -1996) của Đảng đã làm sâu sắc hơn nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta với những yêu cầu: Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng; xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ của người lao động trong nền sản xuất xã hội, thực hiện công bằng xã hội ngày một tốt hơn; thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu; tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, khai thác triệt để vai trò tích cực đi đôi với khắc phục, ngăn ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. Bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật của mọi doanh nghiệp và cá nhân, không phân biệt thành phần kinh tế.

Kế thừa những nhận thức ở các đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001) của Đảng đưa ra khái niệm: kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Nói kinh tế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta không phải là nền kinh tế bao cấp, quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu, nhưng đó cũng không phải là nền kinh tế thị trường tự do theo cách nói của chủ nghĩa tư bản. Do vậy, Đại hội IX đã nêu ra những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN để phân biệt với kinh tế thị trường tư bản chủ ngĩa trên các mặt: về mục đích; về chế độ sở hữu; về các thành phần kinh tế; chế độ quản lý; chế độ phân phối; chính sách xã hội. Đây, là điểm mới ở Đại hội IX và cũng là một điểm quan trọng làm sáng tỏ hơn nội dung con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Quá trình nhận thức trên đây đã thể hiện tính kiên quyết và thận trọng, tính kiên định và sáng tạo của Đảng trong quá trình xác lập và thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

2- Nội dung cơ bản định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Một là về mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta nhằm: thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Mục tiêu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phục vụ lợi ích của nhà tư bản, xây dựng cơ sở kinh tế cho chủ nghĩa tư bản, bảo vệ chế độ tư bản, phát triển chủ nghĩa tư bản. Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa tuân thủ mục tiêu chung của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, vừa phản ảnh bản chất của nền kinh tế nước ta là vì con người, do con người. Phục vụ con người vừa là mục đích, vừa là động lực của sự phát triển.

Chúng ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện trình độ nền kinh tế còn thấp là để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH, phục vụ nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm từng bước xây dựng thành công CNXH. Ta sử dụng hình thức, phương pháp quản lý kinh tế thị trường là để đi lên CNXH, không để cho thị trường tự phát theo cong đường tư bản chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế thị trường sự phân hóa giàu nghèo là khó tránh khỏi. Chúng ta chủ trương làm giầu, nhưng đó là làm giàu hợp pháp, phải gắn với xóa đói, giảm nghèo, hạn chế sự phân cực quá đáng giàu nghèo.

Nắm vững mục tiêu trên đây có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, chi phối đến các nội dung định hướng XHCN khác. Nó, đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội trong nhận thức và tổ chức sản xuất, kinh doanh tùy theo vị trí, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mình góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Hai là về phương hướng phát triển: thực hiện nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Dưới chủ nghĩa tư bản cũng có nhiều thành hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế, nhưng do tư bản tư nhân chi phối. Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta, thị trường theo định hướng XHCN là một thể thống nhất với nhiều lực lượng tham gia sản xuất và lưu thông nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, cạnh tranh lành mạnh và là bộ phận hợp thành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Chúng ta không thể có CNXH nếu không có quan hệ sản xuất XHCN. Thực chất mỗi thành phần kinh tế đều gắn với quan hệ sản xuất. Kinh tế nhà nước chính là đại diện cho quan hệ sản xuất mới, là công cụ quan trọng để Nhà nước hướng dẫn, điều tiết nền kinh tế theo định hướng XHCN.

Hiện nay trước yếu kém, sản xuất thua lỗ của một số doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước, đã có người cho rằng không cần kinh tế nhà nước. Chúng ta cần nhận thức rằng không phải cứ kinh tế nhà nước là làm ăn thua lỗ, mà ngay cả kinh tế tư bản cũng làm ăn thua lỗ. Thực tiễn cho thấy có cả những tập đoàn kinh tế tư bản cũng bị phá sản. Do vậy, thua lỗ không phải bản chất vỗn có của kinh tế nhà nước. Ở đây, chúng ta cần đi vào đổi mới cách quản lý, cơ chế, chính sách cho kinh tế nhà nước phát triển lành mạnh, vươn lên xứng đáng với vai trò chủ đạo của nó. Xóa bỏ kinh tế nhà nước là xóa bỏ định hướng XHCN trong nền kinh tế nhiều thành phần.

Để giữ vững vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước phải nắm vững những vị trí then chốt của nền kinh tế, đi đầu trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và chấp hành luật pháp chứ không phải dựa vào bao cấp, độc quyền kinh doanh. Xây dựng CNXH đặt ra yêu cầu nền kinh tế trong tương lai lâu dài phải dựa trên nền tảng của các hình thức sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất. Do đó, kinh tế nhà nước phát triển chủ yếu thông qua hình thức cổ phần là con đường để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm đương tốt hơn vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

Ba là về định hướng xã hội và phân phối: thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; hình thành cấu trúc kinh tế, xã hội phát triển ổn định, bền vững; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế đồng thời có các hình thức phân phối khác.

Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa được hình thành trong thời kỳ đầu bằng tước đoạt tích tụ ruộng đất, dồn dân. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản có sự điểu chỉnh nhất định và cũng chú ý đến một số chính sách xã hội. Có lẽ vì thế mà một số người gọi chủ nghĩa tư bản ngày nay là “chủ nghĩa tư bản nhân dân”. Nhưng xét về bản chất thì sự điều chỉnh đó là điều bắt buộc các nhà tư bản phải làm để bảo vệ, duy trì, kéo dài sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, còn đại đã số nhân dân lao động vẫn nghèo khổ, không được hưởng tương xứng với sự phát triển của nền kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nhằm phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bền ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường.

Quan tâm giải quyết các vẫn đề xã hội không chỉ để bảo đảm sự phát triển bền vững mà còn là sự thể hiện định hướng phát triển của nền kinh tế. Đây là quan điểm, lập trường của Đảng ta, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, từng bước thực hiện mục tiêu tất cả vì sự phát triển toàn diện của con người. Định hướng XHCN ở nước ta không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà phải gắn liền với phát triển các lĩnh vực xã hội. Các lĩnh vực xã hội mà ta xây dựng không chỉ là mục tiêu mà còn là điều kiện, động lực thúc đẩy trở lại phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường còn thể hiện qua lĩnh vực phân phối. Cả hai nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và thị trường định hướng XHCN đều có nhiều hình thức phân phối. Điều khác nhau là ở chỗ, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phân phối chủ yếu theo tư bản, phục vụ lợi ích tối đa của các nhà tư bản. Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta cũng có nhiều hình thức phân phối nhưng phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng thới có các hình thức phân phối khác, vừa khuyến khích lao động, vừa bảo đảm phúc lợi xã hội.

Bốn là về hình thức quản lý: phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong xã hội có giai cấp bảo giờ cũng do một giai cấp nhất định làm chủ. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản là người làm chủ xã hội. Trong xã hội XHCN, nhân dân lao động làm chủ là đặc trưng tiêu biểu quan trọng nhất. Dân chủ là bản chất của Nhà nước ta, của chế độ ta, thể hiện tính ưu việt của CNXH so với các chế độ khác. Dân chủ của chế độ ta là dân chủ với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó cũng đồng nghĩa với quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quyền lảm chủ của nhân dân được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Trong đó, trước hết và quan trọng nhất là làm chủ về kinh tế. Không làm chủ về kinh tế thì nhân dân không thể làm chủ trên các lĩnh vực khác.

Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, người công nhân chỉ là người làm thuê cho chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ỏ nước ta xác lập vai trò làm chủ xã hội của nhân dân. Quyền làm chủ đó được hoàn thiện, nâng cao trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và nâng cao dân trí. Một xã hội có nền kinh tế ở trình độ thấp, dân trí kém, thì không thể có một nền dân chủ phát triển. Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đều cần đến sự quản lý của nhà nước. Điều khác nhau ở đây là bản chất của hai nhà nước. Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là Nhà nước tư sản, dân chủ tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự quản lý của Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là để kết hợp tính định hướng XHCN và cân đối kế hoạch với tính năng động và nhạy cảm của thị trường. Chúng ta sử dụng nền kinh tế thị trường không phải đoạn tuyệt hoàn toàn với kế hoạch mà để thực hiện kế hoạch một cách tổng thể hơn, tốt hơn. Sự quản lý của Nhà nước còn nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Do đó, nền kinh tế thị trường ở nước ta luôn luôn cần đền sự quản lý của Nhà nước. Mục đích của chúng ta không phải chạy theo lợi nhuận tối đa cho một thiểu số người mà chính là để xây dựng CNXH.

Những nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là một thể thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau, nhằm bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo con đường XHCN. Đây là một trong những đòi hỏi lớn nhất đối với Đảng trong lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từng bước giải đáp sự đòi hỏi đó là một trong những thành công lớn của Đảng. Song, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, chúng ta không lựa chọn mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nhưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của ta vẫn chưa phải đã hoàn chỉnh, còn trải qua một quá trình xây dựng lâu dài. Nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta còn là vấn để rất mới, chưa có tiền lệ, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, giải đáp đúng những vấn đề vướng mắc mà trong thực tiễn đặt ra. Đúng như Bác đã khẳng định:

            “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”[2].

            Nhưng, chúng ta nhất định thắng lợi, đáp ứng nguyện ước cuối cùng của Bác vì độc lập đân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[3].[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 12, trang 503-505.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 12, trang 505.

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 12, trang 500, 512.(Theo Nhà xuất bản Đại học Huế, 9/2009)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 802729
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files